Zapisnici

Slika
Broj: 01/1-02-695/17 Breza, 26.04.2017. godine Z A P I S N I K   sa ČETVRTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 29.03.2017. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.                         Sjednicom je predsjedavao...
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 14 vijećnika.Izostanak sa sjednice najavili su vijećnici: Zaimović Anes, Jekalović Amina, Ahmedspahić Mrza, Bašić Mirnes, Beširević ...
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 20 vijećnika. Sa sjednice opravdano odsutna vijećnica Jekalović Amina
Slika
Druga redovna sjednica Općinskog vijeća održana je dana 25.01.2017. godine sa početkom u 16:30 sati.
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Prije početka sjednice predsjedavajući Općinskog vijeća upoznao je vijećnike o dogovoru predsjednika klubova parlamentarnih stranaka, da vijećnici prilikom učešća u raspravi koriste govornicu
0 0