Obavještenja

Slika
Konačna preliminarna lista studenata-aplikanata za dodjelu studentskih stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2019/2020. godinu:
Slika
Općina Breza je Odlukom donesenom na sjednici Štaba civilne zaštite, regulirala način rada lokalne samouprave, Općinskog pravobranioca i Centra za socijalni rad u okolnostima pandemije koronavirusa COVID-19. Prema Odluci komandanta Štaba, načelnika mr.sci. Muniba A. Zaimovića, od ponedjeljka 23. marta 2...
Slika
Na osnovu Naredbe Kantonalnog Kriznog štaba za praćenje novog korona virusa broj: 11-33-1335-28/20 od 16.03.2020.godine, na sastanku Koordinacionog tijela za praćenje korona virusa Općine Breza, Općinski načelnik d o n o s i
Slika
NAREĐUJE SE poduzimanje preventivnih mjera radi sprečavanja pojave i uzroka koji bi mogli dovesti do pojave i /ili širenja zaraznih bolesti (koronavirusa) i to
Slika
Krizni štab ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, a vezano za Naredbu Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj:01-33-14 72/20 od 12.03.2020. godine, shodno odredbi člana 6.stav (4) Pravilnika o organizaciji i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva ("Slu...
Slika
Federalno ministarstvo okoliša i turizma na osnovu Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva od 10.03.2020. godine  u  cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanje mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), koja je Zak...
Slika
S ciljem realizacije mjera na sprečavanju širenja virusa utvrđenih odlukom Kriznog štaba Federacije BiH i naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Ze-do kantona, načelnik mr.sci. Munib A. Zaimović donio je Odluku o posebnom režimu rada službi Općine Breza sve dok traje opasnost od širenja koronaviru...
Slika
Broj; 01/2-11-72-4/20 Breza; 10.03.2020. godine Na osnovu Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava Općine Breza iz grantova za finansiranje projekata udruženja u oblasti sporta, kulture, obrazovanja i drugih oblasti („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 4/18), a na prijedlog...
Slika
U Federaciji Bosne i Hercegovine i Općini Breza za sada nema oboljelih ili pozitivnih na korona virus
0 0