Info

U sali Općinskog vijeća održana 36. redovna sjednica

 

27.12.2019 23:02
Slika
 
Nova pitanja i inicijative, na redovnoj sjednici Općinskog vijeća Breza, uputili su Arif Sirotanović (BPS), Memsud Kadrić (GDS), Mirnes Bašić (SDA), Ferid Kovačević (SDA), Fetah Bajrić (SDA) i Nejira Bulbulušić-Muratović (SBB).

Na dnevnom redu jučer održane, 36. redovne sjednice, kojom je predsjedavao Memsud Kadrić, našlo se 17 tačaka. Dnevni red je otvoren izlaganjem načelnika mr. sci. Muniba A. Zaimovića koji se osvrnuo na rad organa lokalne samouprave u proteklom periodu. Zaimović je napomenuo da prethodni period karakteriše niz aktivnosti i novih projekata, koji za krajnji cilj imaju nova ulaganja, a samim tim napredak i razvoj.

Vijećnici su razmotrili i usvojili prijedlog Budžeta općine Breza za 2020. godinu i prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta općine Breza za 2020. godinu. Amandmani koje su na prijedlog Budžeta za 2020. godinu podnijeli OO SDA Breza i OO SDP Breza nisu usvojeni.

Većinu glasova dobili su prijedlozi odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi „Kulturnog centra“u Brezi i prostorija u zgradi „Partizan“.

Predstavnica Radne Grupe za pripremu, izradu i praćenje realizacije Lokalnog akcionog plana za djecu općine Breza (LAP), pomoćnica direktorice MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Mirela Abdukić, prezentirala je najbitnije pojedinosti vezane za LAP. Općina Breza je uz podršku organizacije World Vision BiH započela realizaciju procesa koordinacije i rukovođenja participativnog kreiranja LAP-a, na nivou lokalne uprave kao najbolje pozicionarnog nivoa vlasti. Potreba za izradom i provođenjem LAP-a je proistekla ne samo iz obaveze i odnosa vlasti prema ovoj populaciji već kao nužna aktivnost za rješavanje krucijalnih problema preventivnim aktivnostima. Lokalni akcioni plan za djecu Općine Breza je na 36. redovnoj sjednici usvojen.

Poslije razmatranja izvještaja Komisije za izbor člana OIK-a koji tematizira Prigovor doktora pravnih nauka Senada Hasanspahića na imenovanje pravnika Tarika Mamele za člana Općinske izborne komisije, donesen je Zaključak putem kojeg se podnosilac Prigovora obavještava da Izbornim zakonom BiH nije propisano da se protiv odluka o imenovanju članova općinskih izbornih komisija može podnositi prigovor i da podneseni prigovori ne proizvode pravno dejstvo.

Sjednicu su pratili predsjednik Odbora za provedbu Etičkog kodeksa u Općinskom vijeću Mirsad Hajduković, predsjednik Općinskog odbora Socijaldemokratske partije Sabit Begić, predsjednik Saveza za sport i rekreaciju invalida općine Breza Ibrahim Hasanspahić, predsjednici boračkih organizacija općine Breza Nedžad Škrgić i Tarik Herco kao i pomoćnik načelnika za boračko-invalidsku zaštitu Ruzmin Hodžić.
0 0