Tenderi

Odluka o uspostavljanju poslovno-tehničke saradnje u oblasti javnog informisanja i promovisanja aktivnosti Općine Breza putem radio emitovanja za 2020. godinu

 

10.07.2020 11:33
Slika
Prihvata se ponuda od dana 29.06.2020.godine od strane „RADIO BREZA“ d.o.o. Breza
Broj: 01/2-04-1364-1/20
Breza, 08.07.2020.godine

U skladu sa odredbama člana 18 stav 2. a u vezi sa ANEX-om II DIO C Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U

Član 1.
Pristupa se postupku nabavke za pružanje usluga: Poslovno-tehnička saradnja u oblasti javnog informisanja i promovisanja aktivnosti Općine Breza putem radio emitovanja za 2020. godinu.
0 0