Tenderi

ODLUKA o izmjeni Izvoda iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2020. godinu

 

08.07.2020 15:12
Slika
Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2020. godinu
Broj:01/2-04-266-10/20
Breza, 08.07.2020.godine

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2020. godinu, Općinski načelnik Breza, dana 08.07.2020. godine, d o n o s i

ODLUKU
o izmjeni Izvoda iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2020. godinu

Član 1.
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2020.godinu, u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja se tačka 2 dio III, za nabavku radova i glasi:
0 0