Tenderi

Odluka o izmjeni Izvoda iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019. godinu

 

28.11.2019 07:27
Slika
 
Broj:01/2-05-286-22/19
Breza,  28.11.2019.godine  
 
Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2019. godinu, Općinski načelnik Breza, dana 28.11.2019. godine, d o n o s i

     ODLUKU o  izmjeni Izvoda iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019. godinu

Član 1.

U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019.godinu broj 01/2-05-286-1/19 od 18.02.2019.godine i  broj 01/2-05-17/19 od 10.10.2019.godine  u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja se  procijenjena vrijednost u tački 6  dio III.
0 0