Oglasi

Javna ustanova Centar za socijalni rad Breza : Oglas za prijem u radni odnos

 

26.11.2019 12:49
Slika
JU Centar za socijalni rad Breza
JU Centar za socijalni rad Breza

Na osnovu člana 20.a. Zakona o radu („Službene novine FbiH“ broj:26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (broj:02-34-9226/19 od 29.05.2019.godine), člana 5. Pravinika o radu JU Centar za socijalni rad Breza (broj: 01-10-02/2019 od 30.01.2019.godine), i u skladu sa Odlukom o potrebi prijema u radni odnos u JU Centar za socijalni rad Breza (broj:01-34-561/19 od 04.11.2019.godine), a u vezi sa Odlukom Upravnog odbora Centra (broj:01-10-20/2019 od 05.11.2019.godine), JU Centar za socijalni rad Breza objavljuje:

J A V N I O G L A S
za prijem u radni odnos u JU Centar za socijalni rad Breza

JU Centar za socijalni rad Breza, ul. ZAVNOBIH-a br.6, 71370 Breza, raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme za radno mjesto “Socijalni radnik“, u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
0 0