Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1: Zimsko održavanje lokalnih cesta i prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze

 

03.12.2019 15:38
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2829-12/19 od 02.12.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova, za LOT 1 Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze
Broj: 01/2-05-2830-4/19
Breza, 03.12.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-14-2829-12/19 od 02.12.2019. godine), u postupku javne nabavke Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2019./2020. godinu, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
za LOT 1: Zimsko održavanje lokalnih cesta i prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2829-12/19 od 02.12.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova, za LOT 1 Zimsko održavanje lokalnih cesta i prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o.Breza, ponuda (broj 260-XI/19 od dana 29.11.2019. godine ), za ponuđenu cijenu od 34.899,84 KM bez PDV-a, odnosno 40.832,81 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0