Tenderi

ОDLUKA o DODJELI UGOVORA DRUGORANGIRANOM PONUĐAČU : Asfaltiranje nekategorisane saobraćajnice u naselju Podgora, lokalitet „Plošnik“

 

22.11.2019 11:41
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2574-10/19 od 19.11.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: Asfaltiranje nekategorisane saobraćajnice u naselju Podgora lokalitet „Plošnik
Broj: 01/2-05-2575-5/19
Breza, 22.11.2019. godine

Na osnovu člana 72. stav (3) tačka a),Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2574-10/19 od 19.11.2019. godine) u postupku javne nabavke radova: Asfaltiranje nekategorisane saobraćajnice u naselju Podgora lokalitet „Plošnik ,“ d o n o s i

ОDLUKU
o DODJELI UGOVORA DRUGORANGIRANOM PONUĐAČU
Asfaltiranje nekategorisane saobraćajnice u naselju Podgora lokalitet „Plošnik“

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2574-10/19 od 19.11.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: Asfaltiranje nekategorisane saobraćajnice u naselju Podgora lokalitet „Plošnik ,“dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču „MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA“ d.o.o. Visoko, ponuda (broj MG-590/19 od 05.11.2019.godine) za ponuđenu cijenu od 58.720,00 KM bez PDV-a, odnosno 68.702,40 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0