Slika
Broj: 01/2-04-1108-3/20 Breza, 01.07.2020. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nab...
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 2811-0711-35/20 od 22.06.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Obavezna preventivna proljetna i jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza“ dodjeljuje se ponuđaču „EKO-TIM“ d.o.o. Vogošća
Slika
Broj: 01/2-04-888-4/20 Breza, 11.06.2020. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-890-7/20 od 08.06.2020. godine), u postupku javne nabavke radova:...
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-926-7/20 od 02.06.2020.godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Održavanje i proširenje postojećeg sistema javne rasvjete sa ugradnjom materijala, na području općine Breza“
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-860-7/20 od 26.05.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku: Izgradnja sportsko-rekreacionog centra „Vinca,“ Izbod –Faza II
Slika
Prihvata se ponuda broj 068-04/20 od 28.04.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: Prikodolica - za LOT2 Izgradnja sistema javne rasvjete na igralištu „Prikodolica” i Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraj-MZ Mahala,“
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 18-03-AS-P/2020 od 18.03.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Održavanje NOVA programa (Finova, Docunova i Datanova) za potrebe Općine Breza“, dodjeljuje se ponuđaču „ITINERIS“ d.o.o.Tuzla,
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-336-10/20 od 22.04.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraj - MZ Mahala,”
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-490-7/20 od 26.03.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza III,”

Tenderi

0 0