Tenderi

Slika
Prihvata se Ponuda broj:18-0100-000046 od 13.02.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: Nabavka kancelarijskog namještaja - stolovi i stolica, dodjeljuje se ponuđaču „OPTIMUS“ d.o.o. Ilijaš
Slika
Prihvata se Ponuda broj:04-02/18 od 14.02.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka betona sa prevozom,“ dodjeljuje se ponuđaču „BREZA DOM“ d.o.o. Sarajevo,
Slika
Planom javnih nabavki Općine Breza za 2018. godinu (u daljem tekstu: „Plan nabavki“), Općina Breza kao Ugovorni organ u smislu odredbi člana 4. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga i radova u kalendarskoj 2018. godini
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova „Sanacija lokalnih cesta i ulica na području općine Breza-II dio“
Slika
Prihvata se Ponuda broj:1 od 27.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka napitaka i prehrambenih artikala za potrebe Općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „NUHANOVIĆ“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:2 od 27.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „NUHANOVIĆ“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke i Ugovor za javnu nabavku: "Nabavka vertikalnih centrifugalnih pumpi sa pratećim opremom i ugradnjom za pumpnu stanicu „Zmajevac“, vodovod Slivno“, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko
Slika
Prihvata se Ponuda broj:032/17 od 25.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka i transport betonskih cijevi unutrašnjeg promjera ɸ 1200 mm za potrebe MZ Banjevac,“ dodjeljuje se ponuđaču SZR „VELEGRADNJA“ Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:1/12/17 od 26.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka novogodišnjih poklona,“ dodjeljuje se ponuđaču „SARAMERC“ d.o.o.Sarajevo
Slika
Prihvata se Ponuda broj:036/2017 od 26.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka i transport PP korugovane drenažne cijevi,“ dodjeljuje se ponuđaču „BAUSYSTEM GROUP“ d.o.o.Sarajevo
0 0