Slika
Usluge ustupanja oglasnog prostora u tri dnevna lista u 2020.godini, za potrebe Ugovornog organa.
Slika
Stručno mišljenje po odluci o legalizaciji nelegalno izgrađenih objekata u 2020.godini, za potrebe Ugovornog organa
Slika
Usluge godišnje nabavke časopisa za potrebe Općine Breza u 2020.godinu
Slika
Usluge eksterne reprezentacije u 2020.godini
Slika
Usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u 2020.godinu u zavisnosti od kvaliteta i zanimljivosti ponuđenih tema.
Slika
USLUGE PUTARINE I PARKIRANJA SLUŽBENIH VOZILA ZA 2020.GODINU
Slika
Broj: 01/2-04-266/20 Breza, 11.02.2020. godine Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 37. stav 1.tačka 6. Statuta Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), a u skladu sa finansijskim sredstvima pl...
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3136-13/19 od 27.01.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova, za LOT 2
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice- “Prikodolica,“ za LOT1:

Tenderi

0 0