Slika
Broj: 01/2-05-2866-3/18 Breza, 16.11.2018. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2869-7/18 od  09.11.2018. godine),  u postupku javne nabavke usluga „R...
Slika
Broj: 01/2-05-3003-2/18 Breza,  12.11.2018. godine               Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), “na preporuku Službe za privredu (b...
Slika
Broj: 01/2-05-2766-3/18 Breza,   05.11.2018. godine   Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-14-2769-6/18 od  02.11.2018. godine),  u postupku javne nabavke rado...
Slika
Broj: 01/2-05-2918-3/18 Breza, 05.11.2018. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nab...
Slika
Broj: 01/2-05-2979-2/18 Breza,  31.10.2018. godine                                                                         Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku d...
Slika
Prihvata se Ponuda broj:02-10/2018 od 22.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Glavnog projekta „Gradska tržnica Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „Bosna inžinjering“ d.o.o.Sarajevo
Slika
Prihvata se Ponuda broj:102-10/18 od 24.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Obavezna preventivna jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „SANACIJA 3D“ d.o.o.Sarajevo
Slika
Prihvata se Ponuda broj:949/18 od 22.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Izrada geomehaničkog elaborata za gradsku tržnicu u Brezi,“ dodjeljuje se ponuđaču „RUD-PROM“ d.o.o.Tuzla
Slika
Prihvata se Ponuda broj:18.10.18/18 od 18.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka klupa za školska dvorišta,“ dodjeljuje se ponuđaču „GLOVIS“ d.o.o. Zenica
Slika
Prihvata se Ponuda broj:01-10/2018 od 15.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Usluge sterilizacije i kastracije pasa lutalica,“ dodjeljuje se ponuđaču JP VETERINARSKA STANICA Breza

Tenderi

0 0