Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3480-7/18 od 09.01.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Glavnog projekta “Izgradnja kružnih raskrsnica na području općine Breza”
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 07324/18-9 od 25.12.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba:„ Nabavka printera,“ dodjeljuje se ponuđaču „IMTEC“ d.o.o.Sarajevo
Slika
Prihvata se Ponuda broj:2512 od 25.12.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka novogodišnjih poklona,“ dodjeljuje se ponuđaču „SARAMERC“ d.o.o.Sarajevo
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 15-12-AS-2018 od 21.12.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Jednogodišnje licence za antivirusni softver za računare u Općini Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „ITINERIS“ d.o.o.Tuzla
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3285-7/18 od 20.12.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: Sanacija klizišta „Kolonije“ - Faza I,
Slika
Prihvata se Ponuda broj:521-12/18 od 11.12.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „IMS KONSULTACIJE“, dodjeljuje se ponuđaču:„NOORA“ d.o.o.Visoko
Slika
Prihvata se Ponuda od 11.12.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: Sanacija krova zgrade „Partizan“ Breza-limarski radovi, dodjeljuje se ponuđaču Obrtnička radnja „LIMARIJA LIKIĆ“ vl.Likić Enes, Breza,
Slika
Prihvata se ponuda broj 24/18 od 13.09.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Stručno- tehnički nadzor nad radovima za izradu termofasade i zamjenu vanjske stolarije na fiskulturnoj sali O.Š.”Safvet-beg Bašagić,” područna škola Župča
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3196-7/18 od 04.12.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Izvedba sistema nužne odvodnje voda s lokaliteta klizišta Opreč, općina Breza“, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3122-7/18 od 27.11.2018.godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Nadogradnja postojeće javne rasvjete u enegetski efikasniju javnu rasvjetu u naselju Izbod,“

Tenderi

0 0