Slika
Broj: 01/2-04-2034-2/20 Breza, 25.09.2020. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sp...
Slika
Prihvata se Ponuda broj:569-09/20 od 23.09.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku radova:„Reparacija upravljačkih ormara i zamjena signalnog kabla na pumpnim stanicama vodovoda Slivno,“dodjeljuje se ponuđaču JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE d.o.o. Vareš
Slika
Prihvata se Ponuda od 17.09.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku radova:„Izgradnja rasvjete u školskom dvorištu O.Š.Safvet-beg Bašagić, Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču O.D.„TAF-1“ Breza
Slika
Broj: 01/2-04-1863-4/20 Breza, 17.09.2020. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nab...
Slika
Prihvata se Ponuda broj:P-099/20 od 07.09.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku radova:„Reparacija muljnog ispusta na potisnom cjevovodu vodovoda Bukovik,“ dodjeljuje se ponuđaču HYDRA d.o.o. Sarajevo
Slika
Prihvata se Ponuda broj:11-9/20 od 04.09.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: Nabavka i ugradnja vanjske fontane za pitku vodu SRC - “Prikodolica,” naselje Kamenice, Breza
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova:„Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021.godinu,“ za LOT 1: Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze“
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova:„Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021.godinu,“ za LOT 2: Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s lijeve strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze“
Slika
Prihvata se ponuda broj 35/20 od 01.09.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza - 4 (četiri) stambene jedinice,“ dodjeljuje se ponuđaču „EKMASAN“ d.o.o. Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:638/20 od 22.08.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka napitaka i prehrambenih artikala za potrebe Općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „ROBOT GENERAL TRADING CO“ d.o.o. Sarajevo

Tenderi

0 0