Tenderi

Slika
Prihvata se Ponuda broj:04-07/17 od 17.07.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Izrada Glavnih projekata za cestovnu infrastrukturu u naselju Bukovik i Koritnik, općine Breza,“
Slika
U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2017. godinu
Slika
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj : 02/1-2-14-1975-6/17 od  13.07.2017.godine),  u postupku javne nabavke usluga: „Održavanje i proširenje...
Slika
Poništava se postupak javne nabavke usluga „Održavanje i proširenje postojećeg sistema javne rasvjete i semafora sa ugradnjom materijala, na području općine Breza“
Slika
Prihvata se Ponuda broj:01-07/17 od 03.07.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga:Izrada Projekta vanjskog uređenja „Stambenog kompleksa za Rome (25 stanova)“ dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3D“ d.o.o.Ilijaš
Slika
Broj:01/2-05-1167-6/17 Breza, 28.06.2017.godine Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:              8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa...
Slika
Broj: 01/2-05-1710-2/17 Breza, 28.06.2017. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj:...
0 0